Gjatë periudhës zgjedhore fondi i rindërtimit përdori 69.1 mln euro, sipas Open Data Albania

Nga Aleks KAPLLAJ

Ndërsa nga 1 janari deri me 25 prill, qeveria përdori 124.44 euro. Kuptohet, që qeveria e Ramës e kishte studjuar dhe parapërgatitur mirë strategjinë e manipolimit dhe tjetërsimit të vullnetit të votuesve shqiptar. Përveç Kodit Zgjedhor të miratuar pa konsensusin e opozitës me qëllim favorizimin e Partisë Socialiste, me të gjithë administratën publike dhe pushtetin lokal në shërbim të tij, me gjithë përdorimin abuziv dhe të paligjshëm të dhënave personale të qytetarëve shqiptarë në databazën e E-Albania, Rama për të garantuar marrjen e mandatit të tretë më të gjitha rrugët dhe me çdo kusht, përveç ndihmës të bandave të narkotrafikantëve ai përdori buxhetin e shtetit dhe ndihmat dhe kreditë për dëmet nga tërmeti, pikërisht gjatë periudhës zgjedhore, që me ligj është e ndaluar. Më poshtë vijon analiza e projektit të ODA (Open Data Albania).

Open Data Albania ka bërë një analizë të transfertave monetare nga buxheti i shtetit në 11 komunat e Shqipërisë. ODA – po heton mbi Transferet e Pakushtëzuara të akorduara për njëmbëdhjetë komuna përfituese nga Fondi i Rindërtimit, duke u përqëndruar në Transferet e Pakushtëzuara të aprovuara me një Vendim të Këshillit të Ministrave gjatë periudhës zgjedhore nga 25 Mars deri më 25 Prill 2021. Analiza shikoi gjithashtu në të dhënat para-zgjedhore nga 1 janari deri më 25 prill 2021, ku transferime të tilla arrijnë në 15 430 836 420 lekë (pesëmbëdhjetë miliardë e katërqind e tridhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e katërqind e njëzet). Kjo shumë është ekuivalente me 124.44 milion Euro.

Vetëm në 30 ditët e fushatës zgjedhore Transfertat e tilla të Pakushtëzuara në bashkitë e prekura nga tërmeti arritën në 8 574 636 507 Lekë (tetë miliardë e pesëqind e shtatëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatë lekë). Kjo shumë është e barabartë me 69.1 milion Euro. Në katër muajt e parë, Qeveria Shqiptare ka transferuar 56% të Fondit të Rindërtimit tek bashkitë në formën e Transfertave të Pakushtëzuara. Një pjesë e konsiderueshme e tyre transferohet te Individët.

Në vitin 2020, Qeveria Shqiptare u kritikua nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) për dështimin në zbatimin e Programit. Në vitin 2021, ne shohim një përqendrim të zbatimit të këtij Fondi të Programit të Rindërtimit gjatë periudhës së zgjedhjeve, dmth nga 25 Mars deri më 25 Prill. Në një takim të Këshillit të Ministrave në 25 Mars (periudha e zgjedhjeve sipas Kodit) një shumë prej 7.49 miliardë lekë (shtatë pikë dyzet e nëntë miliardë) lekë iu dha bashkive si Transferim i Pakushtëzuar nga Fondi i Rindërtimit. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave në 31 Mars (periudha elektorale sipas Kodit) një shumë prej 391 879 325 lekë dhe në mbledhjen e 14 prillit një shumë prej 694 301 163 lekë. Shuma totale e Transfertave të Pakushtëzuara sipas Buxhetit të Shtetit në fillim të vitit, për këto 11 Bashki ishte 8 299 271 265 lekë.

Për të njëjtat 11 bashki, rritja e Transfertave të Pakushtëzuara përmes një vendimi të Këshillit të Ministrave në katër muajt parazgjedhor ishte 15 430 836 420 lekë. Isshtë një rritje prej 186 përqind. Bashkitë e Tiranës; Durresi; Kurbin dhe Kamëz kanë rritjen më të lartë. Në kushtet e përqindjes më të lartë të rritjes krahasuar me Transferet e Pakushtëzuara të parashikuara në Ligj në fillim të vitit, janë komunat si Vora (549%); Kurbin (340%); Tiranë (250%); Shijaku (228%), të cilët qëndrojnë në krye. Komunat që kanë përfituar nga transferimet e pakushtëzuara nga ky fond në muajin zgjedhor 25 Mars deri më 25 Prill janë: Bashkia e Tiranës. Me Vendime të Këshillit të Ministrave, kjo bashki ka përfituar Transferta të Pakushtëzuara në datën e Zgjedhjeve (30 ditë fushate) në shumën 6 055 001 800 lekë (gjashtë miliardë e pesëdhjetë e pesë milion e një mijë e tetëdhjetë lekë).

Këto transferime janë porositur nga VKM Nr. 189 më 25 Mars; VKM Nr. 202 në 25 Mars; VKM Nr. 204 në 25 Mars. Bashkia e Durresit. Me Vendim të Këshillit të Ministrave u dhanë 1 181 590 365 lekë (një miliard e njëqind e tetëdhjetë e një milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e pesë lekë) gjatë periudhës zgjedhore. VKM Nr. 189 datë 25 Mars; VKM Nr. 201 date 25 Mars; VKM Nr. 205 date 24 Mars dhe VKM Nr 213 date 31 Mars. Bashkia Kamëz me Vendim të Këshillit të Ministrave përfitoi 227 909 231 lekë (dyqind e njëzet e shtatë mijë e nëntëqind e nëntë mijë e dyqind e tridhjetë e një lekë. VKM Nr. 200 datë 25 Mars; VKM Nr. 201 datë 31 Mars ; VKM Nr. 211 date 31 Mars dhe VKM Nr. 235 date 14 Prill. Komuna e Kurbinit. Me Vendime të Këshillit të Ministrave përfituan 529 262 087 (Pesëqind e njëzet e nëntë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëdhjetë e shtatë lekë.

Nga VKM Nr. 215 datë 31 Mars; VKM Nr. 233 datë 14 Prill dhe Vendimi 234 datë 14 Prill Komuna e Shijakut. Ka përfituar 143 662 566 lekë gjatë periudhës zgjedhore. Përmes VKM Nr. 212 të datës 31 Mars. Bashkia Vorë. Me vendim të Këshillit të Ministrave përfitoi 175 148 070 lekë (njëqind e shtatëdhjetë e pesë milion e njëqind e dyzet e tetë mijë e shtatëdhjetë lekë). Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 189, datë 25 Mars; VKM Nr. 236 datë 14 Prill dhe VKM Nr 237 datë 14 Prill. Bashkia e Kavajës. Gjatë periudhës së zgjedhjeve, përmes Vendimeve të Këshillit të Ministrave, u krijua Transferimi i Pakushtëzuar i 201 959 863 lekëve (dyqind e një milion e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e gjashtë shtatëdhjetë e tre lekë). Përmes VKM Nr. 206 datë 25 Mars dhe VKM Nr 205 datë 25 Mars.

Bashkia Mirdite ka marrë 42 262 535 lekë (dyzet e dy milion e dyqind gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë lekë. Nga VKM nr. 200 datë 25 mars dhe VKM Nr. 233 datë 14 Prill. Bashkia Rrogozhina dhe Bashkia Kruja nuk morën fonde gjatë periudhës elektorale. VKM për Transfertat e Pakushtëzuara nga Fondi i Rindërtimit bëhet në datat më të hershme Bashkia Lezhë. Kjo bashki ka përfituar me Vendim të Këshillit të Ministrave transferime në shumën 17 835 093 lekë (shtatëmbëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e pesë mijë e nëntëdhjetë e tre lekë.

VKM Nr. 215 31 Mars 2021. Transferet tipike të pakushtëzuara janë fonde nga Buxheti i Shtetit për Komunat për garantimin e disa shërbimeve themelore të nivelit të Qeverisjes Vendore, siç janë arsimi bazë, mbrojtja sociale, menaxhimi i pyjeve, rrugëve, ujërave, etj. Vlerësohen sipas një formule çdo vit dhe miratohen si një tabelë dhe pikë e veçantë në Ligjin e Buxhetit të Shtetit.

Nëse krahasojmë vlera të caktuara në Dhjetor 2020 me rritjen e marrë nga Komunat si Transferta të Pakushtëzuara nga Fondi i Rindërtimit para dhe pas zgjedhjeve, shohim përqendrim në data, të cilat Kodi Zgjedhor i njeh si data të zgjedhjeve. Ky artikull është përgatitur në kuadrin e monitorimit të rrezikut, transparencës dhe vlerësimit në lidhje me shpërndarjen dhe shpenzimin e taksapaguesve, NdiqParate.al. Organizata AIS po zbaton të Dhënat e Hapura, Hyrjen dhe Transparencën mbi sektorët e ekspozuar ndaj Projektit të Rrezikut të Korrupsionit. Dokumenti Excel në këtë artikull ka të dhëna dhe informacione mbi bazën e të cilave është bërë vizualizimi. Ky dokument është lehtësisht i shkarkueshëm dhe falas për t’u përdorur.

Bazat e të dhënave të tjera të AIS përfshijnë shpenzimet.data .al ; OpenPocuction.al dhe OpenCorporates .al Artikuj dhe të dhëna të tjera me natyrë zgjedhore nga Open Data Albania mund të gjenden duke klikuar Temat e Proceseve Zgjedhore . Shkarkoni excel: Periudha Zgjedhore dhe Fondi i Rindërtimit, Buxheti Shtesë i akorduar 11 Komunave si Transfere të Pakushtëzuar Koment dhe Analizë: Open Data Albania

Përkthyer nga: Etleva Kondakçi

The Election Campaign Period and the Reconstruction Fund, Additional Budget allocated to 11 municipalities as Unconditional Transfers