Prezantohen 2 letra pozicionimi për sektorin e ujit/ Sfidat dhe mënyrat e zgjidhjes

Nga Mirilda TILI

Integrimimë i mirë i Zhvillimit të Kapaciteteve në Planet e Investimeve Kapitale dhe aplikimi i Produkteve të Menaxhimit të Aseteve dhe Zhvillimit të Kapaciteteve për NJQV/Sha UK, janë dy letrat e pozicionimit të cilat u diskutuan në takimin e zhvilluar nga SHUK ALB. Në “tryezën” e diskutimit u tregua qartë ne voja për advokimin e këtyre dy letrave të pozicionimit, të cilat janë nevoja urgjente që shoqëritë e ujësjellës-kanalizimeve duhet të marrin parasysh në trainimet për stafet e tyre për regjistrimin e aseteve, zhvillimin e kapacitetevenë planet e investimeve. Kjo erdhi si një kërkesë pas konkludimit të njënumri të madh diksutimesh dhe përfshirjes së ekspertëve, përfaqsuesve të shoqërive të ujësjellësve, të shoqatave vendore dhe të donatorëve.

Mihallaq Qirjo, Drejtor pranë Qendrës Burimore të Mjedisit, u shpreh se: “Letrat e pozicionimit në vlerësimin e tyre dhe në perspektivën kapitale të lidhur me masat shoqëruese për mënyrën se si atoa dresohen kanë një rëndësi shumë të madhe. Gjithashtu për të luajtur rolin e aktorëve qendrorë dhe vendor, tashmë që pushteti vendor ka një rol më të rëndësishëm”.

Në takim u theksua qartë nevoja e pasjes së një regjistri me investimet kapitale dhe për asetet, ku vend shumë të rëndsishëm ka dhe përgatitja e burimeve njerëzore dhe vlerësimi  i yre. Shqetësim ky jovetëm i shoqërive të ujësjellës- kanalizimeve por edhe të Entit Rregullator të Ujit, apo edhe SHUK ALB, që prej kohësh ka investuar në arritjen e këtyre niveleve.

“Historia e mbështetjes me investimet kapitale dhe me regjistrimin e tyre,janë në mënyrë të vazhduar edhe pse të gjithë anëtarët e takimit u shprehën se infrastruktura në ujësjllës-kanalizime mbetet e varfër, e dobët edhe e pa kënaqshme, që paraqitet në shëbim jocilësor për qytetarët”- është shprehur Z. Qirjo nëtakim.

Sipas Elisabeta Poçi, sekretare e përgjithshme e SHUK ALB, për të arritur në dy letrat e pozicionimit është bërë një punë voluminoze me 46 kurse trajnimi, puna dhe mendimi i 126 ekspertëve të angazhuar edhe nga rajoni. “E gjitha kjo, për të mbështetur komponentin e masave shoqëruese, në mënyrë që edhe donatorët do të kenë një informacion më të qartë, për sa kohë që janë edhe njënga 3 mënyrat e financimit të sektorit të ujit”.

Në takim morën pjesë përfaqësues të ndryshëm nga institucione qendrore dhe vendore, shoqata të NJQV-ve si:Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe Shoqata për Autonominë Vendore, Projekte Bilaterale në Sektorin e Ujit dhe Donatorë dhe Institucione Financiare Ndërkombëtare.

Kryetari i Entit Rregullator të Ujit, Ndriçim Shani, u shpreh se “Fragmentarizimi është evident në ndarjen e shoqërive të ujësjellsave me bashkitë. Strategjia e financimit të sektorit bëhet nga taksat e përgjithshme, donatorët dhe nga tarifat. Këto janë 3 burimet që bëhen 60 mln euro në vit”.

Takimi u organizua online në platformën Zoom nga Shoqata Ujësjellës- Kanalizime e Shqipërisë (SHUKALB) në kuadër të projektit “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN)”

Nuk ka asnjë përshkrim të disponueshëm